De FOD BOSA streeft ernaar haar websites toegankelijk te maken, overeenkomstig de Wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op Digital Open.

Toegankelijkheidsverklaring

FOD BOSA, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op :

Nalevingsstatus

Deze website is niet conform. Non-conformiteiten en vrijstellingen staan hieronder vermeld.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een interne toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse. U kunt het verslag hier lezen: https://scan.accessibility.belgium.be/nl/report/2023/digitalopen.belgium.be

Niet-toegankelijke inhoud

  • De methode voor het opstellen van de verklaring wordt niet vermeld,
  • De procedure ter waarborging van de naleving is niet aanwezig. De procedure die moet worden gevolgd in geval van een onbevredigend antwoord op een kennisgeving of verzoek is niet beschreven, contactgegevens voor het bevoegde controleorgaan ontbreken.
  • De contrastverhouding van minstens 4,5:1 tussen tekst (en tekst in beeldvorm) en de tekstachtergrond is op 21 pagina's niet aanwezig.
  • navigatie: blokomleiding en paginatitels (23 pagina's),
  • Gebruik van taalattributen in het html-element (23 pagina's),
  • Syntactische analyse: falen van succescriterium 4.1.1 in verband met duplicatie van ID-typewaarden
  • Deze website bevat een onvolledige toegankelijkheidsverklaring.

Voorgestelde alternatieven

-

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je contact opnemen met de:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan 30, bus 1 WTC III 1000 Brussel info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als er een probleem blijft, kan je onze klachtenprocedure volgen. Ben je het daarna niet eens met het antwoord van onze klachtendienst, dan kan je contact opnemen met de federale ombudsman:

Leuvensestraat 48 bus 6
1000 Brussel contact@mediateurfederal.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

De verschillende aanpassingen die nodig zijn om de fouten te corrigeren, zullen binnen 6 maanden na deze aangifte worden uitgevoerd. Daarna zal een nieuwe verklaring worden opgesteld.

Deze verklaring is op 24/03/2023 opgesteld.